habitudo: (Dia de Muertos)
[personal profile] habitudo
Всі, певно, знають, що середньовіччя практично не вміло перевдягати своїх моделей в костюм іншої епохи. А теми були не тільки біблійні, євангельські чи агіографічні, але й античні, міфологічні. І я це знала, але уявляла дуже приблизно. Поки не натрапила на ілюстрації до твору Христини Пізанської "Послання богині Отеї, яке вона вручила Гектору Троянському, коли той був у п’ятнадцятирічному віці" (якраз так: quant il estoit en l'aage de quinze ans).
Сам текст Христини, яка, між іншим, дуже успішно заробляла собі і дітям на життя письменництвом, досить цікавий. Кожен розділ починається коротким віршем, що підсумовує якусь міфологічну тему (переважно з "Метаморфоз"). Далі йде моральне тлумачення з повчальним висловом грецького філософа (Піфагор, Сократ, Платон, Арістотель - усе як у людей). Нарешті, алегоричне тлумачення з цитатою зі Святого Письма. Втім, вважається, це далеко не найкращий її твір.
Ілюстрації, м’яко кажучи, не найліпшого смаку. Але просто валять з ніг.
Підпишу тільки ті, котрі без тексту не розпізнати. Решту цікавіше вгадувати самому.

Кассандра подає приклад скромності і побожності:Купідон збуджує в юнакові бон кураж:


3:


4:


5:


6:


7:

8:


9:


10


Ану ж, чи всіх впізнали?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:10 am
Powered by Dreamwidth Studios