habitudo: (Dia de Muertos)
[personal profile] habitudo

Отже, "Гетсбі".
Висновок неоригінальний - Ді Капріо великий актор.
Сцени першої зустрічі з Дейзі і в готелі ("Мене ти також любила?", "Я втратив самоконтроль") - зіграні просто безподобно. Це варто побачити. Дивно, що Лурман не включив сцену з дитиною Дейзі - звісно, складно зіграти, як Гетсбі переживає факт її реального існування, але Ді Капріо впорався б, точно.
От іще, кажуть, дарма в сцені перед пострілом Дейзі телефонує. Дешевий ефект, мовляв, і не по книжці. Воно, може, й грубувато, але й ближче до життєвих реалій. IRL жінка не поставила б крапку так легко. Жінка подзвонила б, особливо та, яку грає Малліген.
До речі, про неї. Не вірте постерам і трейлеру, у фільмі вона дуже органічна. Все-таки і Ді Капріо не сліпучий красень, вона якраз вписалася. Квіточка така, між магнолією і білим дзвіночком)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:09 am
Powered by Dreamwidth Studios