habitudo: (Dia de Muertos)
[personal profile] habitudo
З економічних міркувань (дешеві серії) і щирої симпатії перечитала чи не всю прозу Томаса Харді (на старість він ще й поетом зробився, але цього в нас не придбаєш).
Виявила з інтересом, що в усіх романах центральний мотив - страх жінки перед тим, що чоловік/наречений дізнається якусь її ганебну таємницю, викриття тої таємниці і катастрофічні наслідки. Цікаво, чи була для того якась біографічна основа... 

Скажімо, у Діккенса улюблений віньєтковий мотив - "комічні" претензії старої і/або негарної жінки на любов чоловіка, якому вона ні на що не здалася і якого у фіналі чекає союз з молодою красунею. Жінку ж чекає загальне презирство або добровільний відхід на позиції добродушної старої діви.
Але тут усе ясно: Діккенс метафізично мстився і нелюбій дружині, і її сестрі, яка була йому за економку довгі роки після сепарації з дружиною і якій чутки приписували інтимні стосунки з Діккенсом. Сам же Діккенс, звісно, кохав молодесеньких, а сестру дружини по-свинськи "реабілітував", оприлюднивши висновки гінеколога про її незайманість.

Тим часом у Харді увесь suspense, психологічні муки, страх перед ганьбою і втратою коханого описано саме з жіночої точки зору, з великим розумінням і співчуттям. Чи була це якась інверсія його власних чоловічих страхів перед викриттям? Але ж у тодішньому суспільстві чоловіча репутація (якщо не йшлоя про політика, звісно) була майже невразлива? З того, що відомо про двох дружин Харді, теж нічого не ясно...
Може, ви щось знаєте?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:09 am
Powered by Dreamwidth Studios