habitudo: (Default)
[personal profile] habitudo
 - Хто ж нє любіт сані?
- Вочевидячки, я вас нє просто так запросіл
- Дєтішкі в небезпеці!
...і таке інше виголошує Санта-Клаус в українській озвучці цього нового мультика DreamWorks.

Перші півгодини це було страшно слухати. Та як, не могли знайти якийсь нейтральний акцент, ідіоти? - шипіла я крізь зуби. Але візуальний ряд ніби гармоніював:
Санта носить "козацьку папаху", дві шаблюки, любить швидку їзду на санях....

Людоньки, Санта тепер росіянин.
В оригіналі він (Алек Болдуїн) має "oo, that husky Russian accent".
Причому він аж ніяк не епізодична особа, а співправитель казкового світу, ледь не центр міжнародної команди з порятунку дитинства.
Отакої. Американці одуріли. Американці тащаться від кацапів! Американці прищеплюють це замилування "дєтішкам".


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:10 am
Powered by Dreamwidth Studios