habitudo: (Default)
[personal profile] habitudo
Ото знайшла я колись у Найдановому перекладі Андруховича "сосни, і лаври, і пінії" як "cedars and pines, and monasteries", і за живота хапалася. А воно, виявляється, давно відомий системний факт, описаний у Володимира Діброви, в чудовій новелі "День народження":

Сумлінний Когут... щоранку чесно сідає за комп'ютер і до п'ятої вечора перетягає слова з однієї іноземної мови в іншу. Аби зберегти букву й пахощі оригіналу, все те, що він не може перекласти, йде у примітки і пояснюється особливостями української вдачі. В решті випадків він покладається на словник. Через що кожна з подоланих ним оповідок відгонить шизофренією. “Дуля” в нього, як і велить словник, це, безумовно, “груша”, “Бесарабка” є “жінкою молдаванського роду”, а
вигук якогось із персонажів “та нащо цей, блін, совок пригрібався?” в його перекладі перетворилося на “чому, млинець, невелика дитяча лопатка зняла верхній шар ґрунту?”
.

Далі йде вбивче розкриття причин, чому тим загальновідомим дулям і лаврам нема переводу. Взагалі новела дуже варта прочитання. Вона і кумедна, і зворушлива, і влучно змальовує тих українців, що в 90-х шукали щастя по штатівських універах. Прототипи впізнавані: Бойко - сам автор, Когут - Найдан, Уляну самі без труду пізнаєте :)
Всіляко рекомендую.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:08 am
Powered by Dreamwidth Studios