habitudo: (Default)
[personal profile] habitudo

Придбала оцю книжечку Марії Стікко, вид-во ЧСВВ "Місіонер", переклад з італійської Надії Липки.
Придбала насамперед за прекрасні великоформатні, кольорові ілюстрації - з фресок Джотто (і всім рекомендую). Книжка популярна і досить цікава, переклад зроблений з любов’ю і старанням.
Але от, уже на початку (ст. 35) надибала кумедне: «Інокентій ІІІ... майже дійшов до огиди життя. Це він висловив в опереті "Про погорду світом", яку написав у Ананьї ще до того, як став папою... Роздумами про смерть, страшний суд, пекло і рай закінчується згадана вище оперета, що вввібрала в себе все найтемніше, що було в середньовічному мисленні».
Очевидно, італійською було operetta - невеличкий трактат. Але така певність, що папа в кінці ХІІ ст. міг написати оперету - це справді зворушливо.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345 678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 05:10 am
Powered by Dreamwidth Studios